بسمه تعالي

وزارت آموزش و پرورش

سازمان آموزش و پرورش استان كرمانشاه

اداره آموزش و پرورش شهرستان سرپل ذهاب

 

 

 

جشنواره ی الگو های برتر تدريس

 

 

سناريو آموزشی تربيتی قرآن

 

پايه سوم ابتدايی

نوشته

حميد خرمی راد

 

اسفند1386

 

 

 

 

 

 

 

بسم الـاـه الرحمن الرحيم

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

پروردگارا اين عمل را از ما بپذير زيرا تو شنواي دانايي

 

مقدمه

    قرآن كريم،آخرين و كاملترين كتاب آسماني و برنامه جامع زندگاني انسان و نسخه سعادت بشر تا ابديت است.رهنمودهايش محدود به زمان و مكاني خاص نيست.هر ظلمتي را روشني می بخشد و شفابخش دلها و هدايت كننده پرهيزكاران است.با جهل و ظلم در ستيز و با عالمان و حق جويان همراه است.در يك كلام مونس خوبان و روي گردان از ناپاكان است.

 

    امام صادق«عليه السلام» در حديثي از جد بزرگوارش حضرت محمد« صل الـاـه عليه و آله» مي فرمايد:((...هر گاه فتنه و آشوب همانند تاريكي شب شما را فرا گرفت،به قرآن پناه بريد زيرا كه مدافعي مقبول و جواب دهنده اي راست و پسنديده است.هر كس آن را راهنماي خود سازد او را به بهشت مي كشاند و هر كس به آن پشت كند،او را به سوي جهنم مي كشاند...))

 

    خداي را شاكريم نعمت معلم بودن قرآن را به ما بخشيد.بياييد با الهام از اين حديث شريف براي رسيدن به سعادت و رهايي از ظلمت،ابتدا خود با قرآن مأنوس گرديم آنگاه شاگردانمان را با اين درياي بيكران نور و نعمت و رحمت آشنا سازيم زيرا كه رسول كرم «صل الــاـه عليه و آله»فرموده است:((خيركم من تعلم القران و علمه. بهترين شما كساني هستند كه قرآن را فرا گيرند و به ديگران بياموزند.))

        

حميد خرمي راد

 

 

 

مشخصات كلي

محورهاي موضوعي تدريس:

نام كتاب:قرآن                                نام درس:سوره شمس                         موضوع تدريس:آيات يك تا ده     شماره صفحات:85-84                        شماره طرح درس:16

محورهاي زماني تدريس:

مدت جلسه:45دقيقه     تاريخ تدريس:1/12/86

محورهاي مكاني تدريس:

نام آموزشگاه:غير انتفاعي بهار                      نام كلاس:گلها                    گروه:شهيد باهنر     شهرستان:سرپل زهاب                                               استان:كرمانشاه

محورهاي مرتبط با ويژگيهاي فرا گيران:

تعداددانش آموزان:12نفر                 تعداد گروه:4گروه                     اسامي گروه:توحيد،تين،تكاثر،ضحي     تعداداعضاي هرگروه:3نفر                      جنسيت:پسر     دوره تحصيلي:ابتدايي       پایه ی تحصيلي:سوم

محورهاي مرتبط با ويژگيهاي معلم:

نام:حميد          نام خانوادگي:خرمي راد           مدرك تحصيلي:ليسانس     رشته تحصيلي:آموزش ابتدايي        سابقه خدمت:21سال            سابقه تدريس در اين پايه:10سال     سمت فعلي:آموزگار     سن:41سال

سوابق:

داور جشنواره الگوهاي برتر تدريس در سال های  84،85،87،88،89در سرپل زهاب

مدرس كلاسهاي ضمن خدمت ،در روشهاي تدريس فعال،نظام مكمل و فوق برنامه،بخوانيم - بنويسيم پايه پنجم و قرآن ابتدايي

سرگروه آموزشی در پایه های مختلف

 

 

 

 

 

 

هدف های کلی

1- روان خواني آيات مباركه يك تا ده سوره شمس

2- انس با قرآن

اهداف عملكردي (هدف های رفتاری)

1-سوره شمس را سخن خداوند و قابل احترام مي داند.(حيطه شناختی ،سطح دانش)

2- با بعضي از آداب خواندن قرآن آشناست.(حيطه شناختی،سطح دانش)

3- دانش آموز آيات قسمت اول سوره شمس را در كلاس از روي لوحه بخش بخش مي خواند.(حيطه مهارتی،سطح اجرا)

4- دانش آموز آيات قسمت اول سوره شمس را در كلاس از روي لوحه و كتاب شمرده مي خواند.(حيطه مهارتی،سطح اجرا)

5- دانش آموز آيات قسمت اول سوره شمس را در كلاس از روي لوحه و كتاب روان شبيه نوار مي خواند.(حيطه مهارتی،سطح اجرا)

6- دانش آموز كتاب قرآن را پاكيزه نگه مي دارد.(حيطه مهارتی،سطح عادی شدن)

7- دانش آموز دوست دارد قرآن را زيبا بخواند.(حيطه نگرشی،سطح واكنش)

8- دانش آموز دوست دارد قرآن را پاكيزه نگه  دارد و به آن احترام  بگذارد.(حيطه نگرشی،سطح واكنش)

9- دانش آموز به خواندن قرآن علاقه نشان مي دهد.(حيطه نگرشی،سطح ارزش گذاری)

 

 

محورهاي تلفيقي آموزشي

ديني:

    دست يابي به اين باور كه انس با قرآن از راه دلبستگي به خواندن روزانه و تمايل به درك و فهم آيات حاصل مي آيد.بديهي است اين امر منجر به تقويت اعتقادات و بنيه ديني مي گردد.

اخلاق:

    قرآن نور است.به همين دليل خواندن قرآن و مأنوس بودن با آن در خلق و خوي افراد نقش سازنده دارد.هم نشيني با قرآن روح انسانها را تلطيف مي كند.

هنر:

    وجود انواع سجع ،وزن و آهنگ و ريتم در آيات نوراني قرآن و نداي ملكوتي تلاوت مبين اين حقيقت است كه اين كتاب آسماني سرشار از مضامين هنري است.اين ويژگي بارز است كه قرآن دست مايه خلق آثار هنري در زمينه هاي مختلف موسيقي،خط،نقاشي،معماري و...توسط هنرمندان شده است.

رياضي:

    اشاره به تعداد سوره هاي قرآن ،تعداد آيات،تعداد كلمات

بهداشت:

    لزوم توجه به طهارت و پاكيزگي هنگام تماس و تلاوت قرآن

علوم اجتماعي:

    مفاهيم طبيعي جغرافيايي چون:آسمانها،خورشيد،زمين،شب و روز و كوه ها

زبان آموزي:

    صامتها و مصوتها در بخش خواني آيات،ارتباط حروف الفباي فارسي با الفباي قرآني،جمله سازي با معادل فارسي كلمات قرآني

 

                                              

رسانه ها و مواد آموزشي

1- آلبوم پيامها 2- جعبه در و جواهر3- جعبه حاوي كارتهاي رنگي براي گروه بندي 4- پاكتهاي حاوي كلمات فارسي معادل كلمات قرآني

5- لوحه 6- چسب و پايه 7- چوب اشاره 8- پاكت حاوي عبارات آيه الكرسي 9- پاكت حاوي كلمات قرآني سوره شمس 10- كتاب درس11- تخته وايت برد و ماژيك 12- قرآن آموزشي13- چك ليست

 

 

رويكردها و روشهاي تدريس

     رويكرد،نگاه كلي است كه حاكم بر برنامه درسي است.رويكرد در اهداف شامل:جامعيت و انس با قرآن است.رويكرد در روشها شامل:يادگيري مشاركتي،تلفيقي،استمرار در آموزش،از جمع به فرد،تقدم گوش دادن بر خواندن،تقويت حس شنوايي،كار در كلاس،نقش خانواده در آموزش،رسم الخط ساده و ساده كردن قواعد است.رويكرد در ارتقاي توانايي و صلاحيت آموزگاران شامل:تعليم و تعلم همزمان و و ارتقاءمعنوي است.

رويكرد در ارزشيابي شامل:تعيين ميزان پيشرفت است نه معيار رد و قبولي و ارزشيابي بدون اطلاع قبلي است.رويكرد در فن آوري آموزشي ،استفاده از نوار آموزشي است.بطور كلي رويكرد در اين درس رويكردي است تلفيقي از رويكردهاي كلي و تحليلي.

در رويكرد كلي يادگيري با توجه به كل صورت وشكل كلمات و جملات انجام مي شود و بيشتر بر روش جمله (آيه)محور تأكيد دارد.

در رويكرد تحليلي يادگيري بر اساس آموزش بخشهاي كلمات و عبارات انجام مي شود.كلمات و عبارات به صورت طبيعي( تفكيك  نشده)نوشته مي شود و دانش اموزان آنها را بخش بخش مي خوانند.

روشهاي تدريس در اين درس شامل:روش تدريس فعال و مشاركتي و روش الگويي است.

 

كليد واژه

سوره ، آيه ، مصحف شريف، قرآن آموزشي

 

چينش گروه

•••                         •••

•••                        •••

                   •  

 

 

 

 

 

 

 

جدول زمانبندی مراحل تدريس

 

فعاليت های قبل از شروع تدريس

5        دقيقه

پرسشنامه ملاكی،سنجش رفتار ورودی برای تعيين نقطه ی شروع

 4       دقيقه

ايجاد انگيزه

4        دقيقه

راهبردهای آموزشی ارائه ی مفاهيم جديد

20      دقيقه

جمع بندی

3        دقيقه

ارزشيابی تكوينی

5        دقيقه

تعيين تكليف

1        دقيقه

معرفی درس آينده

1        دقيقه

فعاليت های پس از پايان درس

2        دقيقه

جمع                                                                                                45      دقيقه                   

 

فعاليتهاي قبل از شروع درس

    معلم:با خوشرويي ،لبخند بر لب ودر حالي كه قرآن آموزشي را  با دست راست روي قلبش گرفته وارد كلاس مي شود.

دانش آموزان:به احترام قرآن و معلم بر مي خيزند و صلوات مي فرستند.

    معلم:بفرماييد بنشينيد.سپس با احترام قرآن آموزشي كه در دست دارد روي ميز مي گذارد.آنگاه در مقابل بچه ها قرار مي گيرد و مي گويد:

سلام ،سلام ،صد تا سلام ،بچه مسلمان سلام ،فرزند ايران سلام ،عاشق قرآن سلام

دانش آموزان:پاسخ مي دهند :سلام ،سلام، صد تا سلام،آقاي خوب و مهربان ،خوش آمدي به جمعمان

    معلم:وضعيت فيزيكي كلاس را بررسي و عوامل مخل را كنترل مي كند.يك به يك شاگردان را با اسم مي خواند .سپس وضعيت جسمي و روحي شاگردان حاضر را بررسي مي نمايد.آنگاه در مقابل دانش آموزان قرار مي گيرد و مي گويد:اول هر كار

دانش آموزان:نام خدا

     معلم  :با هم بگوييم:بسم الـاـه الرحمن الرحيم كليد در گنج حكيم.سپس روي تابلو ثبت مي كند.تاريخ و مناسبت روز را ياد آورشده وروي تابلو ثبت مي كند.

    معلم:حالا بياييد با هم پيام قرآني كه از درس قبل ياد گرفتيم و چند روز است كه به كلاس ما نور مي پاشد با هم بخوانيم.اين پيام روي كارت با خط خوش نگاشته شده ودر آلبوم پيامها در كلاس نسب شده است.

دانش آموزان: (و قولوا للناس حسنا ) با مردم به زبان خوش سخن بگوييد. 

     معلم:اميدوارم همه ما  با مردم به زبان خوش سخن بگوييم.

 

 

پرسشنامه ملاكي(ارزشیابی تشخیصی)

   معلم:در حالي كه پاكت حاوي آيات درس قبل را در دست دارد،خطاب به شاگردان مي گويد:هر كدام از شما در پاكت دست كند و كارتي را در آورد.سپس عبارت مورد نظر را بخواند.

دانش آموز:مي خواند(لا اكراه في الدين)

 معلم:به صورت فردي تشويق مي كند(آفرين،آفرين،مرحبا،احسنت،بارك الـاـه)فعاليت فردي است.

سپس چند نفر ديگر عبارات مربوط به خود را مي خوانند.آنگاه معلم به شاگردان مي گويد حالا همه با هم شعري را كه با گويش كردي آماده كرده ايم بخوانيد.اين كار هم تشويق جمعي است وهم ايجاد انگيزه براي ورود به مرحله بعد است.

دانش آموزان:مي خوانند( مه روله ي مسلمانم ،    خاوه ن دين و ايمانم  ،   كتاو آسماني     هاودم دل و گيانم  ،   پيغمبرم محمد  ،   او اشرف انبيا   ،   امامميش عليه ،   او ياور مصطفي  ،   مه يه كرد مسلمان   ،  گيانباز ريگه ي وطن   ،  عاشق دين و قرآن     ،حافظ مرز ايران)

در اين مرحله معلم نتايج حاصل از ارزشيابي تشخيصي را در چك ليستي كه از قبل تهيه كرده است ثبت مي كند.

 

گروه بندی

   معلم:آفرين به تو روله ي مسلمان.حالا بياييد با هم گروه ها را تشكيل دهيم .هر كدام از شما كارتي را از جعبه بر دارد بعد با كساني كه كارت همرنگ دارد در يك گروه قرار بگيرد.در پشت چهار كارت نام گلي نوشته شده است ،آن كارت به هر كس افتاد در اين جلسه سر گروه است.

دانش آموزان :به فرمان معلم عمل مي كنند و گروه ها را تشكيل مي دهند.سپس براي گروه ها نام انتخاب مي كنند.توحيد،تين،تكاثر،ضحي.

اسامي سوره هايي است كه قبلاًخوانده اند.

ایجاد انگیزه

   معلم:ممنون از همكاري شما امروز در ميان دوستان ديگري قرار گرفتيد .اميدوارم دوستي هاي شما تداوم داشته با شد.حالا من پاكتهايي در اختيار شما قرا مي دهم كه حاوي كلماتي است.(خورشيد،ماه،زمين،آسمان،شب،روز)يك دقيقه من به شما فرصت مي دهم اين كلمات را در يك عبارت زيبا به كار ببريد و براي دوستانتان  در گروه هاي ديگر بخوانيد.اين كلمات تعمداً انتخاب شده اند.معادل فارسي واژه هاي سوره شمس است.در اين جا تلاش مي شود غير مستقيم با مفاهيم اين آيات آشنا شوند.و حس كنجكاوي آنان نسبت به جستجوي معاني سوره شمس بر انگيخته شود.اين فعاليت يك فعاليت گروهي است و ایجاد انگیزه برای ورود به درس اصلی.

   معلم:تشويق گروهي مي كند.(مرحبا،مرحبا،احسنت،طيب الـاـه)

در اين مرحله معلم با اشاره به قرآن آموزشي كه در روي ميزش قرار دارد مي گويد:عزيزان من به ياري خدا شما در آينده نزديك قادر خواهيد بود

قرآن را از روي مصحف اصلي تلاوت كنيد.اما تا آن وقت حتماً بايد بتوانيد كتاب درسي خودتان را خوب بخوانيد.با اين جمله مي خواهيم بچه ها روي لوحه و كتاب تمركز كنند و بيشتر براي يادگيري اشتياق نشان دهند.

 

 

راهبردهاي آموزشي ارائه مفاهيم جديد

   معلم:بچه هاي عزيز موافقيد از باغ زيباي قرآن گلي ديگر بچينيم.

دانش اموزان:بله

   معلم:قبل از شروع درس جديد با هم دعاي هميشگي را بخوانيم.(ربنا اخرجنا من الظلمات الوهم و اكرمنا با النورالفهم)آمين

   معلم:عزيزان قرآني موضوع درس اين جلسه قسمت اول سوره مباركه شمس آيات يك تا ده است.معلم نام سوره را روي تابلو ثبت مي كند.و مي گويد:سوره شمس نود و يكمين سوره قرآن است و در صفحه 595مصحف قرار دارد.شامل پانزده آيه است.انتظار دارم بعد از پايان درس اين ده آيه را روان و شبيه نوار از روي لوحه و كتاب بخوانيد.و پدر و مادرتان را هم در اين موفقيت بزرگ شريك كنيد يعني براي آنها هم بخوانيد..

حالا بچه هايي كه موافق همكاري،توجه ودقت در يادگيري سوره شمس هستند،با قرار دادن دستها روي هم پيمان يادگيري ببندند.

بچه ها بر مي خيزند به سمت معلم مي روند و پيمان مي بندند.با اين كار رابطه عاطفي بين دانش آموزان و معلم برقرار مي شود.

   معلم:لوحه را روي تابلو نسب ميكند.تذكرات لازم در ارتباط با چگونگي توجه به اشاره ،و اين كه شاگردان قبل از حركت معلم نخوانند را به دانش آموزان مي دهد.هم چنين ياد آور مي شود هماهنگ بخوانند.ابتدا به صورت جمع خواني كل لوحه بخش بخش خوانده مي شود.معلم تشويق جمعي مي كند.(مرحبا،مرحبا ،احسنت،بارك الـاـه)

    معلم:حالا هر كدام از شما به نوبت با اشاره من يك عبارت را بخش بخش بخواند.

دانش آموز:مي خواند:(وش   شم   س   و   ض   حا   ها)

    معلم:تشويق فردي مي كند.آفرين پسر خوب حالا بيا هديه ات را از درون جعبه در و جواهر بردار.در اين جعبه احاديثي كوتاه از بزرگان دين يا پيامهاي قرآني با خط خوش روي لوحه هايي به شكل زيبا نگاشته شده است

دانش آموز:كلاس را در هديه اش شريك مي كند و پيام را براي كلاس مي خواند.

    معلم:حالا هر گروه به نوبت با اشاره من يك عبارت را به صورت شمرده بخواند.در اين مرحله به صورت كلي كلمات اشاره مي كند.(فعاليت تكميلي)

گروه ها مي خوانند و معلم تشويق گروهي مي كند.(مرحبا،مرحبا،احسنت،طيب الـاـه)

    معلم:حالا با احترام كتابهايتان را باز كنيد. ابتدا گوش كنيد سپس با نوار بخوانيد.سعي كنيد شبيه نوار تكرار كنيد.با نوار هماهنگ باشيد و قبل يا بعد از آن نخوانيد.با پيكان ،خط ببريد.آنگاه ضبط صوت را كه از قبل آماده كرده است روشن مي كند.قاري مي خواند و شاگردان ضمن خط بري ،بار اول گوش مي دهند و بار دوم تكرار مي كنند.معلم چند بار صداي ضبط صوت را قطع مي كند يا كم و زياد مي كند تا هماهنگي بچه ها را كنترل كند.

در پايان معلم به صورت جمعي تشويق مي كندو ضبط صوت را خاموش مي كند.

   معلم:حالا همه با هم كل آيات را شبيه نوار بخوانيم.او هم در خواندن شريك مي شود.معلم شريك يادگيري است.

سپس از يك داوطلب مي خواهد كل آيات را يك بار بخواند.

دانش آموز:دانش آموز مي خواند.شاگردان ديگر خط مي برند و فقط گوش مي دهند.

   معلم:تشويق فردي مي كند.دانش آموز هديه اش را از جعبه در و جواهر انتخاب مي كند و كلاس را در هديه اش شريك مي كند.

در تمام اين مراحل معلم نتايج حاصل از ارزشيابي را در چك ليست ثبت مي كند.اي نوع ارزشيابي در جريان فرايند ياددهي-يادگيري صورت مي گيرد.كه ضمن اين كه غير محسوس است ،نتايج آن واقعي است و منجر به اضطراب يا شكست دانش آموز نمي گردد.

 

 

جمع بندي

     معلم:دوستان قرآني همانطور كه مي دانيد خواندن قرآن ثواب دارد.همه شما خوانديد و حتماً خداوند پاداش نيك به شما خواهد داد.دوست نداريد من هم مثل شما از اين پاداش برخوردار شوم.

دانش آموزان:چرا ،آقا معلم شما هم بخوانيد.

    معلم:صلوات بفرستيد.اما توجه كنيد زماني كه من مي خوانم شما سكوت كنيد.خداوندفرموده است : ((هنگامي كه قرآن خوانده مي شود سكوت كنيد شايد به شما رحم كنيم.))معلم در اين مرحله آداب قرائت را همچون گفتن اعوذ با الـاـه من الشيطان الرجيم وصدق الـاـه العلي العظيم رعايت مي كند.

  معلم:مي خواند:« اعوذبالـاـه من الشيطان الرجيم  *   بسم الـاـه الرحمن الرحيم  *   والشمس و ضحاها  *   والقمر اذا تلاها   *  والنهار اذا جلاها   *  واليل اذا يغشاها  *  والسماء و ما بناها  *  والارض و ما طحاها* و نفس و ما سواها  *   فالهمها فجورها و تقواها   *   قد افلح من زكاها  *   و قد خاب من دساها  * »  صدق الـاـه العلي العظيم

توضیح: در بازنگری که اخیراً در روش تدریس قرآن سوم انجام گرفته است .توصیه ی اکید شده که معلم آیات را نخواند.بنابراین در این قسمت بهتر است دانش آموزی قوی بخواند.

 

 

ارزشيابي پایانی

    معلم:سر گروه ها را فرا مي خواند به هر كدام پاكتي مي دهد كه حاوي كلمات قرآني است. اين كلمات مربوط به درس داده شده است.شاگردان با توجه به لوحه نصب شده در كلاس عبارات قرآني را در گروه مرتب مي كنند.سپس براي ساير گروه ها مي خوانند.

در جريان كار معلم كار شاگردان در كروه را مورد ارزيابي قرار داده و راهنمايي لازم را به عمل مي آورد.نتايج حاصل از مشاهده فعاليت گروه ها را در چك ليست ثبت مي كند.در اين مرحله آنچه مهم است ميزان تعامل درون گروهي و برون گروهي در شاگردان است.

معلم شاگردان را مورد تشويق قرار مي دهد.مرحبا به شما بچه هاي دوست داشتني.

در پايان كار معلم امتيازات فردي و گروهي شاگردان را محاسبه كرده و به اطلاع  آنها مي رساند.

 

تعيين تكليف

    معلم تكاليف مربوط به درس قرآن را مشخص مي كند.1- قسمت اول سوره شمس را براي اعضاي خانواده بخوانيد.2- ترجمه سوره را در دفتر خود بنويسد.مي توانيد نوشته خود را با يك نقاشي تزيين كنيد.

 

معرفي درس آينده

    معلم:انشاء الـاـه در جلسه آينده قسمت دوم سوره شمس را با هم ياد مي گيريم.حالا با احترام كتابها را بر داريد.دستها را به سمت آسمان بگيريد تا با هم دعاي ختم قرآن را بخوانيم.

 

فعاليت پس از پايان درس

   معلم مي خواند و بچه ها آمين مي گويند.

الـاـهم اشرح بالقرءان بصري*و اطلق بالقرءان لساني*و اعني عليه ما ابقيتني فانه و لا حول ولا قوه الا بك

آمين برحمتك يا ارحم الراحمين

وصل الـاـه علي محمد و آله محمد

 

منابع

1- قرآن كريم،چاپ اول1384،انشارات اسوه

2- انوشه پور،ابوالفضل و{ديگران}،روش آموزش قرآن دوره ابتدايي،چاپ سوم،1384،ناشر شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي،كد6011

3- منصوري،فرحناز،و{ديگران}،طرحي نو،چاپ اول1384،انتشارات موسسه فرهنگي هنري كوثر

4- منصوري،فرحناز،و{ديگران}چگونه سناريو آموزشي تربيتي طراحي كنيم،چاپ اول1384،انتشارات موسسه فرهنگي هنري كوثر

5- فضلي خاني،منوچهر،راهنماي عملي روش مشاركتي و فعال در فرايند تدريس،چاپ هفتم1382،نشر آزمون نوين،تهران

6- آقا زاده،محرم،راهنماي روشهاي نوين تدريس،چاپ اول1384،نشر آييژ،تهران

 

پيوست

 

چك ليست ثبت نتايج ارزشيابی ،درس قرآن پايه ی سوم ابتدايی،تاريخ:

 

                                      گروه ها

       توحيد

        تين

         تكاثر

      ضحی

 

انتظارات

رضا

شاهين

آرمان

ميلاد

وحيد

پويا

سامان

سعيد

جمال

نويد

حامد

كوروش

توجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشارکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعامل در گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روخوانی درست آيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رعايت نظم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتيازات فردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتيازات گروهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توصيف عملكرد فرد

توصيف عملكرد گروه

+ نوشته شده توسط حمید خرمی راد در دوشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۹ و ساعت 0:41 |